Ние се задължаваме да не разпространяваме сведения, представляващи фирмена тайна и имащи конфиденциален характер за Вас и за Вашите контрагенти, и да пазим предоставените лични данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Предлагаме следните абонаментни счетоводни услуги:

 • Осчетоводяване на фактури към клиенти
 • Осчетоводяване на клиентски плащания
 • Осчетоводяване на фактури от доставчици
 • Осчетоводяване на плащания към доставчици
 • Осчетоводяване на митнически декларации и банкови документи
 • Изчисляване на заплати, ДОД, ДОО, ДЗПО, ЗО и изготвяне на платежни нареждания
 • Месечно изготвяне и подаване на декларации за НАП
 • Осчетоводяване на заплати, печат на ведомости и фишове на заплати
 • Заприходяване на ДМА и ДНА
 • Изготвяне амортизационен план на ДМА и ДНА
 • Начисляване и осчетоводяване амортизациите на ДМА и ДНА
 • Заприходяване и отписване на стокови потоци - складово стопанство
 • Следене на стоковите наличности
 • Годишно приключване и изготвяне на ФСО
 • Годишно изготвяне и подаване на декларации за НАП, Статистика и т.н.
 • Изготвяне на ДДС, VIES и ИНТРАСТАТ декларации
 • Подаване на декларации в НАП и Статистика
 • Изготвяне и подаване на декларации в БНБ

Услуги, които не са включени в пакета:

 • Консултантски услуги
 • Работа с банка – електронно банкиране
 • Отчети за вземания от клиенти или задължения към доставчици
 • Услуга – ТРЗ Мениджмънт
 • Бизнес план, Баланс и ОПР за пред банка или друга институция
 • Други неупоменати услуги